Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
RARITYACADEMY.PL


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.     Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem internetowym: www.rarityacademy.pl oraz pod adresem internetowym rarityacademy.elms.pl i ich rozwinięciami (dalej: Sklep Internetowy).
1.2.     Właścicielem Sklepu Internetowego jest Rarity sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Franciszka Barcza 48/2l, 10-685 Olsztyn, KRS: 0000853881 , NIP: 7393943043 , REGON: 38671683100000, (dalej: Sprzedawca).
1.3.    Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy:
a. pod adresem e-mail: academy@rarity.pl;
b. z wykorzystaniem adresu do korespondencji: Rarity sp. z o.o., ul. Franciszka Barcza 48/2l, 10-685 Olsztyn;
c. pod numerem telefonu: 661550512 (call center czynne w godzinach: od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy);
d. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internatowym.
1.4.    Niniejszy Regulamin jest skierowany Użytkowników Strony, a także zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.5.     Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu pełnego korzystanie ze Strony, w tym złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym lub zawarcia umowy.
1.6.    Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:
a.    zapoznanie się z jego treścią,
b.    utrwalanie jego treści w poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF,
c.    zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi.
1.7.    DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a.    AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu
b.    BOK – Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, które udziela informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności.
c.    CENA - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem dostarczenia treści cyfrowych lub tytułem świadczenia Usług Szkoleniowych albo gotowości do ich świadczenia, lub tytułem świadczenia Usług Hybrydowych albo gotowości do ich świadczenia, zgodnie z Umową.
d.    KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
e.    KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f.    KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna dostępna po zawarciu umowy, za pośrednictwem której Klient otrzymuje dostęp do treści cyfrowych określonych w Umowie dostarczenia treści cyfrowych; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu (adres e-mail) i Hasła. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Klienta, dostęp do treści cyfrowych, określonych w Umowie Dostarczenia Treści Cyfrowych, historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
g.    LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas składania Zamówienia.
h.    OPŁATA WSTĘPNA – zadatek stanowiący część Ceny płatny przez Klienta na rzecz Sprzedawcy po złożeniu Zamówienia, a przed realizacją Umowy o Świadczenie Usługi Szkoleniowej lub Usługi Hybrydowej.
i.    PRODUKT - dostępne w Sklepie Internetowym treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny lub usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z Umową Świadczenia Usługi Szkoleniowej lub Usługi Hybrydowej w miejscu i dacie wskazanym przez Sprzedawcę za zapłatą Ceny.
j.    PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
k.    REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
l.    STRONA PRODUKTOWA - strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są m.in. szczegółowe informacje na temat Produktu, Ceny, sposobów płatności oraz innych usług.
m.    TRENER - podmiot zewnętrzny, który na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą świadczy na rzecz Klienta usługi zgodnie z zawartą Umową Świadczenia Usługi Szkoleniowej lub Usługi Hybrydowej (podwykonawca).
n.    TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
o.    TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, którymi mogą być przykładowo pliki audiowizualne, e-booki, czy e-booki w formie kursu. Wyłącznie wybrane Treści cyfrowe są możliwe do pobrania na trwały nośnik, pozostałe są wyświetlane / prezentowane na platformie dostarczanej przez Sprzedawcę.
p.    UMOWA – zbiorcze określnie wszystkich typów odpłatnych umów zawieranych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
q.    UMOWA DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH – Umowa Sprzedaży, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej (np. kurs on-line, webinar, e-book).
r.    UMOWĄ ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ - umowa o świadczeniu usługi w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca przeprowadzenie przez Trenera na rzecz Klienta szkolenia za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe we wskazanym miejscu i czasie. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
s.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
t.    USŁUGA SZKOLENIOWA – usługa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w ramach, której Trener przeprowadzi na rzecz Klienta szkolenie stacjonarne zgodnie z zakresem wskazanym na Stronie Produktowej.
u.    USŁUGA HYBRYDOWA – połączenie Usługi Szkoleniowej i Umowy  Dostarczenia Treści Cyfrowych. W ramach Umowy, której przedmiotem jest łączne wykonanie Usługi Szkoleniowej i Dostarczenie Treści Cyfrowych Klient zobowiązuje się wpłacić Opłatę Wstępną i uiścić pozostałą część Ceny na szkoleniu stacjonarnym. Następnie po dokonaniu zapłaty Ceny podczas Usługi Szkoleniowej otrzyma zdalny dostęp do Treści Cyfrowych w ramach Konta Klienta.
v.    UŻYTKOWNIK – osoba odwiedzająca Stronę internetową, bez dokonywania w niej zakupów, która nie zakłada Konta Klienta.
w.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla jej ewentualnego zawarcia i wykonania. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy.

2.    ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Poznaj zasady korzystania z naszego Sklepu Internetowego wyjaśniamy, jakie minimalne wymagania techniczne musisz spełnić, żeby bez problemów korzystać z jego funkcjonalności.

2.1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2.2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:
a.    urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b.    standardowy system operacyjny;
c.    najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
d.    aktywny adres e-mail w celu zawarcia jakiejkolwiek umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego
2.3.    Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Sklepu Internetowego i świadczonych Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.
2.4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym.

3.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W części trzeciej prezentujemy usługi elektroniczne dostępne w naszym Sklepie. Usługa Elektroniczna to np. Konto Klienta. Wyjaśniamy też, jak w prosty sposób złożyć reklamację na Usługi Elektroniczne.

3.1.    Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a.    prowadzenie Konta Klienta, w przypadku jego rejestracji;
b.    umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c.    umożliwienie dodawania opinii;
d.    umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, w tym treści o charakterze marketingowym;
e.    formularz kontaktowy.
3.2.    Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia jej zawarcia, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta. Usługi świadczone na podstawie punktu 3 Regulaminu są świadczone nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji ze wszelkich usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy np. na jego dane adresowe wskazane w pkt. 1.3 Regulaminu.

Konto Klienta

3.3.    Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta lub dla których Konto  Klienta został utworzone w związku z zakupem Treści Cyfrowych, świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
a.    podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
b.    przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
c.    umożliwienie zmiany danych Klienta w ramach Konta Klienta;
d.    dostęp do Zamówionych i opłaconych w całości Treści Cyfrowych.
3.4.    Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
a.    wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wskazanie adresu mailowego, nazwy użytkownika i nadaniu hasła oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
b.    potwierdzeniu chęci założenia Konta Klienta poprzez aktywację linku w mailu otrzymanym na wskazany adres e-mail (proces double check in);
c.    skutecznym zarejestrowaniu się, co zostanie potwierdzone mailem z BOK Sklepu Internetowego.
3.5.    Konto Klienta może też zostać założone przez Sprzedawcę w związku z zakupem Treści Cyfrowych zgodnie z pkt. 6.4 Regulaminu.
3.6.    Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcie Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy (np. korzystając ze środków komunikacji opisanych w punkcie 1.3 Regulaminu.

Reklamacje Usług Elektronicznych
3.7.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w punkcie 1.3 Regulaminu.
3.8.    Przykładowy formularz reklamacji jest dostępny pod treścią Regulaminu.  
3.9.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4.    WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA / ZAWIERANIA UMOWY

To bardzo ważna część Regulaminu, w której wyjaśniamy, w jaki sposób możesz nabyć nasze Produkty, czyli złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę.  

4.1.    Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Użytkowników, w tym Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
4.2.     Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na Stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.
4.3.     W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.
4.4.    Między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych tj. kursów on-line i innych produktów elektronicznych
4.5.    Zawarcie Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Składanie Zamówień

4.6.    Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
a.        Klient wybiera interesujący go Produkt po czym przechodzi do formularza zamówienia.
b.    W przypadku niektórych Produktów Klient musi również wybrać Trenera oraz termin szkolenia z dostępnych na Stroni Internetowej opcji.
c.       Klient musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkt/y, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP oraz adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Sprzedawca może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.
d.    W przypadku Klientów posiadających Konto Klienta, Klient może dokonać zakupu w uproszczony sposób wybierając interesujący go Produkt i przechodząc do zakładki płatności. W takim wypadku dane Klienta niezbędne do złożenia Zamówienia zostaną zaciągnięte przez Sprzedawcę z Konta Klienta.
e.    Klient wybiera sposób zapłaty Ceny lub Opłaty Wstępnej i ewentualnych pozostałych kosztów wskazanych w formularzu zamówienia.
f.    Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę), akceptując jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu.
g.       W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Zamówienie”.
h.    W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
4.7.    Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji lub przesyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie oferty Klienta.
4.8.    W przypadku, w którym Sprzedawca nie przesłał w pierwszej wiadomości informacji, o której mowa w ostatniej części 4.7 Sprzedawca prześle wiadomość, z informacją:
a.        potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
b.    informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności.
4.9.    Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
4.10.    Złożenie Zamówienie oznacza zgodę na otrzymanie rachunku / faktury, faktury korygującej i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem Zamówienia, Sprzedawca wysyła rachunek / fakturę. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
4.11.    W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
a.        poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy;
b.    albo potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert). Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
4.12.    W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
4.13.    Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
4.14.    Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
4.15.    Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie oraz ewentualnej Opłacie Wstępnej wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
4.16.    Akcje Promocyjne obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
4.17.    Każda z przeprowadzanych Akcji Promocyjnych posiada odpowiedni Regulamin Akcji Promocyjnej. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieujętych w Regulaminie Akcji Promocyjnej, zastosowanie znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.

5.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Jesteśmy elastyczni - nasz Sklep umożliwia różne metody płatności. Sprawdź, jak możesz opłacić swoje Zamówienie.

5.1.     Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby uiszczenia Opłaty Wstępnej i Ceny w szczególności:
a.    płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
b.    płatności odroczone / sprzedaż na raty, za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.
5.2.    Klient po uiszczenia całej Ceny zgodnie z wybraną metodą płatności otrzyma dostęp do Treści Cyfrowych w ramach Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych.
5.3.    W przypadku zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Szkoleniowej klient za pośrednictwem wybranego na Stronie Internetowej sposobu płatności uiszcza jedynie Opłatę Wstępną. Pozostała Cena rozliczana jest w terminie i miejscu świadczenie Usługi Szkoleniowej z Trenerem. W tożsamy sposób rozliczna jest Umowa, której przedmiotem jest Usługa Hybrydowa.
5.4.    Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
5.5.    Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
5.6.    W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TREŚCI CYFROWYCH (KURSY, EBOOKI, PLIKI AUDIOWIZUALNE)

6.1.     W przypadku treści cyfrowych, Sprzedawca nie wprowadza ograniczeń terytorialnych w zakresie ich dostarczenia do Klienta.
6.2.     Dostarczenie treści cyfrowych jest darmowe (przez co rozumie się transfer, przekazanie danych dostępowych do Treści cyfrowych). Dostęp do Treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie, chyba że nastąpią przeszkody niezależne od Sprzedającego (nie dotyczy trybu pre-order).
6.3.     Realizacja zamówienia obejmującego Treści cyfrowe takie jak e-book, pliki audiowizualne, audiobook, webinar następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu za pośrednictwem Konta Klienta (rarityacademy.elms.pl).
6.4.     O ile Klient nie miał wcześniej założonego Konta Klienta złożenie Zamówienia skutkuje założeniem dla kupującego Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do Treści cyfrowych.
6.5.     W momencie wysyłki wiadomości, o której mowa w ustępie powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi (nie dotyczy trybu pre-order).
6.6.     W przypadku dostępu do Treści cyfrowych przez Sklep Internetowy, wszystkie Produkty zakupione przez tego samego Klienta są widoczne i możliwe do odtworzenia lub pobrania na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: rarityacademy.elms.pl.
6.7.     W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych przez Sklep Internetowy, Sprzedający wskazuje czas dostępu do Treści Cyfrowych. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowych przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Treści Cyfrowych, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Sprzedawca może w takiej sytuacji umożliwić pobranie materiałów kursowych na dysk lub do pamięci urządzenia Klienta.
6.8.     W sytuacji, w której Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych lub usługi cyfrowej bez zbędnej zwłoki lub w uzgodnionym terminie, Klient może – po wezwaniu przedsiębiorcy do ich dostarczenia – rozwiązać umowę. W razie braku zgodności z umową Klient ma prawo żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych lub usługi cyfrowej do zgodności z umową (chyba że jest to niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernymi kosztami dla Sprzedawcy). Jeżeli Sprzedawca nie podejmuje takiego działania, Klient może otrzymać proporcjonalne obniżenie Ceny lub rozwiązać umowę.
6.9.     Po rozwiązaniu umowy zgodnie z powyższym punktem Regulaminu Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie koszty, z wyjątkiem kosztów zapłaconych przez Klienta w okresie, w którym Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa dostarczane w sposób ciągły były zgodne z umową.
6.10.    W przypadku, w którym przedmiotem Umowy jest Usługa Hybrydowa, Klient otrzyma dostęp do Treści Cyfrowych w sposób określony powyżej z zastrzeżeniem, że dostęp do Treści Cyfrowych przy tego rodzaju Umowach zostanie Klientowi udzielony dopiero po zapłacie całości Ceny przed przystąpieniem do wykonywania Usługi Szkoleniowej w trybie stacjonarnym.

7.    WYKONANIE USUŁUGI SZKOLENIOWEJ

7.1.    Wykonanie Usługi Szkoleniowej w ramach zawartej przez Klienta Umowy następuje w terminie i miejscu wskazanym na Stronie Produktowej.
7.2.    Zgodnie uznaje się, że nieobecność Klienta na szkoleniu stacjonarnym nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej Ceny lub Opłaty Wstępnej.
7.3.    Sprzedawca zapewnia wszelkie niezbędne sprzęty oraz asortyment niezbędny do przeprowadzenia szkolenia w zakresie objętym danym Produktem.
7.4.    Sprzedawca nie zapewnia w ramach Produktów noclegu, wyżywienia ani innych usług lub produktów nie związanych bezpośrednio z możliwością uczestnictwa w szkoleniu.  


8.    WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY ZAWIERAJĄCEJ TREŚCI CYFROWE

Poniżej opisujemy jakich zasad musisz przestrzegać aby móc bez problemów korzystać z naszej platformy.

8.1.     Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
a.    korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej Klientów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
b.    nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
c.    nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, w szczególności nie kopiować.
8.2.    W wypadku korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z ustępem powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do trwałego lub czasowego zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta. Ponadto, Sprzedawca może skierować względem Klienta roszczenie cywilne, na zasadach ogólnych a także zgłosić sprawę do właściwych organów ścigania.

9.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

Poniżej tłumaczymy dlaczego w naszym Sklepie Internetowym nie będziesz mógł skorzystać z prawa odstąpienie od umowy.

9.1.     Klient, będący Konsumentem i Przedsiębiorcą – Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
9.2.    Prawo do odstąpienia od umowy, w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumentów, nie dotyczy sprzedaży Treści Cyfrowych, które zostaną dostarczone niezwłocznie po zawarciu umowy i co do których Konsument został wyraźnie poinformowany i wyraził zgodę, że utraci ustawowe prawo do odstąpienia. Oznacza to, że Konsument kupujący np. e-book, kurs on-line po wyrażeniu zgody na niezwłocznie dostarczeni treści nie ma prawa zwrotu.
9.3.    Prawo do odstąpienia od umowy, w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
9.4.    Przed rozpoczęciem świadczenie na rzecz Klienta zgodnie z zawartą Umową Klient zobowiązany jest wyrazić za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyraźną zgodę, o której mowa w powyższych punktach Regulaminu.
9.5.    Klient po zawarciu Umowy otrzymuje od Sprzedawca potwierdzenie jej zawarcia oraz informowany jest o utracie praw do odstąpienie od umowy w związku z wyrażoną przez niego zgodą, o której mowa w powyższych punktach Regulaminu na wskazany w trakcie składania Zamówieniu adres e-mail.


10.    REKLAMACJA PRODUKTU

Przykładamy wielką uwagę do tego, co oferujemy naszym Klientom. Jednak, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia wobec tego, co dla Ciebie robimy – sprawdź jak w łatwy sposób złożyć u nas reklamację.

10.1.    Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji.
10.2.    Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny z zawarta umową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.
10.3.    Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.  
10.4.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem form komunikacji opisanych w Regulaminie.
10.5.    W razie braku zgodności Produktu z umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową).
10.6.    W przypadku braku zgodności treści cyfrowej z umową, konsument może żądać doprowadzenie do ich zgodności z umową.  Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, przy ocenie których brane są pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnych z umową.
10.7.    Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.
10.8.    Jeżeli treść cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a.    doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b.    przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową
c.    brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
d.    brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej próby zgodności treści z umową;
e.    z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
10.9.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
10.10.    W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.
10.11.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
10.12.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę.
10.13.    Powyższe ma odpowiednie zastosowanie do Produktu w postaci Usług Szkoleniowych oraz Usług Hybrydowych.

11.    OPINIE ZAMIESZCZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Nasz Sklep, jak wiele innych podmiotów zbiera opinie o swoich usługach. Staramy się, aby ten proces był maksymalnie transparentny. Zależy nam na rzetelnych opiniach. W związku z tym, w tej części Regulaminu tłumaczmy, jakie zasady obowiązują w naszym Sklepie podczas procesu zamieszczania opinii i komentarzy.

11.1.    Wszystkie opinie Klientów na temat Produktów i innych usług w Sklepie Internetowym są weryfikowane. Sklep Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście dokonały zakupu.
11.2.    Klient, który skorzystał z naszych usług może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na ich temat.
11.3.    Opinię na temat Produktów lub innych usług Klient może dodać:
a.    za pośrednictwem formularza opinii dostępnego na Stronie Produktu zamieszczonego w Sklepie internetowym.
11.4.    Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych informacji o Produkcie oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii.  W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawnie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia z Produktu.
11.5.    Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych ze Sprzedawcą.
11.6.    Sklep Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
11.7.    Opinie zamieszczane w Sklepie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez Klientów, którzy rzeczywiście zawarli z nami Umowę. Ww. weryfikacji przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów z danymi osób zamieszczających opinię. W przypadku zamieszczania opinii na Stronie Internetowej na Stronie Produktowej, Klient ma obowiązek podać adres e-mail lub inne dane (każdorazowo wskazane w formularzu udostępnionym w ramach Sklepu Internetowego), na podstawie których Sklep Internetowy w celu weryfikacji powiąże jego opinię z konkretnym Zamówieniem.


12.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z Klientem warto rozmawiać i dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób możemy rozwiązać ewentualny spór.

12.1.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
12.2.    Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
12.3.    Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c.    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

13.    PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W tej części wskazujemy jakie prawa własności intelektualnej chronimy w naszym Sklepie Internetowym i jakich zasad musisz przestrzegać.

13.1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć,  i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem
13.2.    Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.
13.3.    Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.
13.4.    Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13.5.    Szczególnej ochronie prawnej podlegają logo widoczne w ramach Sklepu Internetowego oraz marka „Rarity” zastrzeżone jako znaku towarowe przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerami rejestracyjnymi: R.363081 oraz R.363684.

14.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawdź, jak dbamy o Twoje dane osobowe.

14.1.    Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.
14.2.    Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka Cookies”.

15.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Jeśli zawierasz Umowy za pośrednictwem  naszego Sklepu Internetowego, a nie jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta – ta część Regulaminu jest skierowana właśnie do Ciebie.

15.1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami (przedsiębiorcami na prawach konsumenta).
15.2.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
15.3.    Ani Sprzedawca, ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
15.4.    W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy nie więcej jednak niż do kwoty 500 złotych i jedynie w stosunku do realnie poniesionej szkody. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści jest umownie wyłączona.
15.5.    W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki w maksymalnej wysokości za opóźnienie w zapłacie. Odsetki naliczane są̨ od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
15.6.    Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji jakiegokolwiek Zamówienia w przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości w płatnościach przez Klienta względem Sprzedawcy do czasu uregulowania wszelkich zaległości w płatnościach przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie umowy, a Klient zrzeka się̨ wszelkich roszczeń́ z tego tytułu.
15.7.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
15.8.    W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
15.9.    Odpowiedzialność za utracone korzyści Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

16.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1.    Regulamin w wersji 2.0. wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.
16.2.    Regulamin jest dostępny w języku polskim.
16.3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
16.4.    O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
16.5.    W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
16.6.    Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w sytuacji, w której Sprzedawca zmodyfikuje sposób lub zakres prowadzonej działalności gospodarczej lub w wyniku zmian prawnych skutkujących koniecznością dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego, w przypadku Użytkowników posiadających aktywne Konto Klienta – w formie wiadomości mailowej. Każda z osób, która otrzyma w/w wiadomość będzie mogła złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umów o świadczenie usług elektronicznych (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości) realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. Do Zamówień /zrealizowanych transakcji/, złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Formularz reklamacji - Pobierz